سؤال : اخیراً شرکت های خودروسازی، ماشین های خود را پیش فروش می کنند. وجهی از خریدار متقاضی می گیرند. نه زمان تحویل و نه قیمت نهایی هیچکدام معلوم و معین نیست. ایا چنین معامله ای از نظر شرعی صحیح است؟

سؤال : اخیراً شرکت های خودروسازی، ماشین های خود را پیش فروش می کنند. وجهی از خریدار متقاضی می گیرند. نه زمان تحویل و نه قیمت نهایی هیچکدام معلوم و معین نیست. ایا چنین معامله ای از نظر شرعی صحیح است؟
جواب : مورد اشکال و باطل است.


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.