دروس مجازی

دریافت صوت دروس خارج آیت الله امین 

IMG-20210529-WA0000

 

قابلیت دسترسی به صورت روزانه برای عزیزان در:

 

rubikapng.parspng.com_Eitaa-vector-logo 

 

برنامه درس خارج آیت الله امین در سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳

پیام صوتی آیت الله امین خراسانی در ارتباط با لزوم توجه مجلس به فرهنگ عمومی جامعه

برنامه درس خارج آیت الله امین در سال تحصیلی جدید به شرح زیر می باشد:

 صوت جلسات مجازی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (در حال به روز رسانی):جلسه ۱ قواعد فقهیه – آیت الله امین – ۹۹/۶/۳۰

جلسه ۱ خارج اصول (دوره سوم – سال هشتم – تعادل و ترجیح) – آیت الله امین – ۹۹/۶/۳۰

درس خارج فقه (مناسک حج) در تاریخ ۹۹/۶/۳۰ برگزار نگردید.


جلسه ۲ خارج اصول – تعادل و ترجیح – ۹۹/۶/۳۱

خارج فقه(مناسک حج) – ۹۹/۶/۳۱


قواعد فقهیه آیت الله امین – قاعده ادراک – جلسه۲ – ۹۹/۷/۱

خارج اصول آیت الله امین – ملاک تقدم اماره – جلسه ۳ – ۹۹/۷/۱

مناسک حج – آیت الله امین – مساله ۵۴۱ جلسه۲ – ۹۹/۷/۱


خارج اصول آیت الله امین – تقدم استصحاب بر اصول – جلسه ۴ – ۹۹/۷/۲

مناسک حج – آیت الله امین – مساله ۵۴۲ جلسه۳ – ۹۹/۷/۲


فقه نکاح (آیات الاحکام) – جلسه۱ – ۹۹/۷/۳

قواعد فقهیه آیت الله امین – قاعده ادراک – جلسه۳ – ۹۹/۷/۳


خارج اصول آیت الله امین –  تعارض استصحابین – جلسه ۴ – ۹۹/۷/۵

مناسک حج – آیت الله امین – مساله ۵۴۲ جلسه۴ – ۹۹/۷/۵


قواعد فقهیه آیت الله امین – قاعده ادراک – جلسه۴ – ۹۹/۷/۶

خارج اصول آیت الله امین – وجه تقدم استصحاب سببی- جلسه ۶ – ۹۹/۷/۶

مناسک حج – آیت الله امین – حکم صید – جلسه۵ – ۹۹/۷/۶


خارج اصول آیت الله امین – علم به انتقاض – جلسه ۷- ۹۹/۷/۷

مناسک حج – آیت الله امین – طواف النساء – جلسه۶ – ۹۹/۷/۷


قواعد فقهیه آیت الله امین – ادراک مشعر – جلسه۵ – ۹۹/۷/۸

خارج اصول آیت الله امین – تساقط یا تخییر – جلسه ۸ – ۹۹/۷/۸

مناسک حج – آیت الله امین – مساله ۵۴۳- اعتبار ترتیب در اعمال منی – جلسه۷  – ۹۹/۷/۸


خارج اصول آیت الله امین – جلسه ۹- ۹۹/۷/۹

مناسک حج – آیت الله امین –  جلسه۸ – ۹۹/۷/۹


پنجشنبه ۹۹/۷/۱۰، دروس فقه طلاق و قواعد فقهیه آیت الله امین برگزار نشد.


قواعد فقهیه آیت الله امین – جلسه ۶ – ۹۹/۷/۱۲


خارج اصول آیت الله امین –  – جلسه ۱۰ – ۹۹/۷/۱۳

مناسک حج – آیت الله امین  – جلسه ۹- ۹۹/۷/۱۳


 

اصول آیت الله امین- جلسه ۱۱ – ۹۹/۷/۱۴

مناسک حج – آیت الله امین  – جلسه ۱۰ – ۹۹/۷/۱۴


قواعد فقهیه آیت الله امین – جلسه – ۹۹/۷/۱۵

خارج اصول آیت الله امین – جلسه ۱۲ –  ۹۹/۷/۱۵

مناسک حج – آیت الله امین –  جلسه ۱۱ – ۹۹/۷/۱۵


خارج  اصول آیت الله امین- اولویت – جلسه ۱۳- ۹۹/۷/۱۶

مناسک حج – آیت الله امین – مساله۵۴۷ –  جلسه ۱۲ – ۹۹/۷/۱۶


خارج اصول آیت الله امین – جلسه۱۴- ۹۹/۷/۱۹

مناسک حج – آیت الله امین – مسأله ۵۴۸- جلسه۱۳ – ۹۹/۷/۱۹


قواعد فقهیه امروز ۹۹/۷/۲۰ برگزار نشد.

خارج اصول آیت الله امین –  – جلسه ۱۵- ۹۹/۷/۲۰

خارج حج – آیت الله امین – جلسه ۱۴ – ۹۹/۷/۲۰


خارج اصول آیت الله امین – جلسه ۱۶ –  ۹۹/۷/۲۱

مناسک حج – آیت الله امین –  جلسه۱۵ – ۹۹/۷/۲۱


خارج  اصول آیت الله امین- جلسه۱۷- ۹۹/۷/۲۲

مناسک حج – آیت الله امین – جلسه۱۶- ۹۹/۷/۲۲


 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.