سوال: اگر اسم فرزندمون رو عبدالمهدی بگذاریم شرک هست؟ چرا ؟ لطفا توضیح بدید عبد یعنی بنده … بنده ی امام زمان درستهه؟

سوال: اگر اسم فرزندمون رو عبدالمهدی بگذاریم شرک هست؟ چرا ؟ لطفا توضیح بدید عبد یعنی بنده … بنده ی امام زمان درستهه؟

پاسخ: بهتر است از اینگونه اسامی احتراز شود. گو اینکه عبد جنبه مبالغه دارد و معنی حقیقی قطعا مراد نیست، بلکه مراد آن است که مراتب اطاعت و انقیاد خود را نسبت به ساحت معصوم ابراز نماید. یعنی چنان مطیع تو هستیم که همچون عبد هیچ اختیاری در برابر اراده تو نداریم و به عبارتی می توان گفت اطاعت امر خدایش بر اطاعت از امر ولی امر است


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.